Европейски грант

by | Jul 2, 2020 | Новини

Във връзка с пандемията COVID-19, КАТРО България ЕООД получи Безвъзмездна финансова помощ за преодоляване на финансовите последици от пандемията във връзка с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, проект BG16RFOP002-2.073-2806-C01. Помощта, която КАТРО България получи, е в размер на 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.