Системата за управление на представянето обобщава и навигира процеса на продължително идентифициране, оценяване, развиване и подобряване на представянето на служителите в организациите.

Системите за Управление на представянето имат две основни цели: Оценяване на предишно представяне и Развитие на бъдещо представяне.


Системата за Управление на представянето съдържа 4 основни елемента:


Нашата роля като Организационни консултанти е да подкрепяме своите клиенти в подреждането на всички елементи на Системата за управление на представянето съобразно спецификите на бизнеса и стратегическите цели на компаниите.


Компетентностният модел структурира ключови технически и личностни (твърди и меки) характеристики, които един служител е необходимо да притежава, за да изпълнява задачите си ефективно. Той също прави важната връзка между стратегическите цели, мисията и визията на компанията.

КАТРО подкрепя своите клиенти в разработването на компетентностни модели и длъжностни характеристики, за да построи солидна база за разбиране на основните умения, знания и компетенции, релевантни за успешното представяне на всички служители. За повече информация, кликнете ТУК


Развитието на лидерски умения съдържа всички умения, които един лидер или мениджър трябва да притежава, за да умее да мотивира, вдъхновява и води хората. Мениджърите и лидерите в организациите играят ключова роля в процеса на установяване на Система на Управление на представянето, тъй като те трябва да спечелят доверието и да повишат приемането на и ангажираността към новоустановените стандарти и процедури, предоставяйки прозрачност, открито общуване и въвличане на служителите в ключови етапи от процеса.

КАТРО подкрепя своите клиенти при осигуряването на обучения и коучинг за мениджмънта с фокус върху успешното имплементиране на процеса чрез подобряване на необходимите ключови за това умения, като даване на обратна връзка, комуникиране на организационната визия, стратегия и каскадиране на цели, както и идентифициране и разбиране на нуждите на служителите.


Оценката на представянето е процесът, в който реално се случва оценяването. Този процес често погрешно бива смятан за представляващ цялата Система за управление на представянето. Изследванията в много компании обаче показват, че чрез въвеждането на положителна промяна в поведението на служителите, холистичният подход на оценка на представянето е много по-ефективен от еднократното годишно оценяване. И все пак, като ключов елемент от Системата за Управление на представянето, измерването и управлението на представянето на служителите са фундаментални елементи за отключване на пълния организационен капацитет при постигане на организационните цели, защото те поставят ясни стъпки и етапи в професионалното развитие на служителя, осигуряват регулярна, структурирана и прозрачна обратна връзка, поставят ясни цели за бъдещото развитие.

КАТРО подкрепя своите клиенти в процеса на оценяване на служителите, като осигурява супервизия и фасилитирането на срещите, свързани с оценяването на представянето през първата година от имплементирането му. Ползите за нашите клиенти по време на супервизията могат да бъдат обобщени по следния начин:

• Подпомагане ясното разбиране на компетенциите и начина, по който могат да бъдат измерени.
• Предоставяне на експертна подкрепа при идентифицирането на силните страни и пропуските в представянето на служителите чрез комуникирането им по обективен, добре структуриран, справедлив и мотивиращ начин.
• Предоставяне на експертна подкрепа при идентифицирането на нуждите от бъдещи обучения и развитие.
• Предоставяне на подкрепа при поставяне на СМАРТ цели за бъдещи периоди на оценка, които са приети и от служителите.
• Предоставяне на подкрепа при прегледа на прогреса спрямо целите, установени в предишна Оценка на представянето.
• Даване на конструктивна обратна връзка към мениджмънта (оценяващите) след всяка дискусия, свързана с Оценка на представянето с цел повишаване на техните умения за оценяване.


Планирането на представянето и Поставянето на цели са критични, както за успеха на цялостното Управление на представянето, така и за успеха на бизнеса като цяло. Те подсигуряват, че служителите ще видят стратегическата посока на бизнеса и ще осъзнаят как тяхната работа се вписва в „голямата картина“. Напасването на целите засилва лидерството и създава организационна последователност чрез фокусиране на усилията на служителите върху най-важните цели на компанията, което им позволява да разбират по-ясно всички отговорности, свързани с техните конкретни цели. Не на последно място – това засилва чувството за отговорност чрез поставяне на измерими, реалистични и конкретни цели.

Както вече споменахме, КАТРО подкрепя мениджмънта (оценяващите) чрез поставяне на СМАРТ цели заедно с техните служители, покривайки периода до следващото оценяване, позволявайки статуса на имплементирането на тези цели да бъде преразглеждан и оценяван и на по-късен етап.