КАТРО България има богата експертиза в развиването и фасилитирането на центрове за оценка, които се смятат за един от най-ефективните инструменти за цялостен анализ на служителите, тъй като те поставят фокуса върху предсказване на тяхното бъдещо професионално представяне. Центровете за оценка, провеждани от КАТРО, позволяват на компаниите да тестват своите ТОП кандидати за определена важна позиция върху множество, свързани с работата аспекти. Подходът изисква кандидатът да премине през разнообразни хипотетични работни ситуации, които биха позволили да се демонстрират релевантни поведения, очертани от набор от ключови компетенции за конкретната позиция – лидерски и комуникационни умения, управление на конфликти и др.

Защо центрове за оценка?

Нека обърнем внимание на фактите:


Обективност:

  • Доказано е, че центровете за оценка са най-справедливият инструмент за измерване, който не отхвърля дадена група диспропорционално, например по пол (мъж или жена), етнически произход (малцинствени групи) и др.
  • Възприема се от самите кандидати като справедлив и обективен метод.
  • Има позитивно влияние върху приемането на обратната връзка , което пък формира позитивния имидж на подбиращата организация.

Предсказват бъдещото представяне:

  • Спомагат за предсказване на представянето на бъдещите ви служители с по-голяма точност от инструменти като личностни и IQ тестове.
  • Доказано е, че могат да предскажат до 30-40% от бъдещата работа.

Предсказват други важни организационни променливи:

  • Доказано е, че повишава синхронизирането между личността и организацията (например на ниво ценности).
  • Използват се, за да се измерят наблюдаваеми поведения, свързани директно с успешното работно представяне.

Нашият подход

Етапите на Центровете за оценка следват системен подход, управляван от експертите на КАТРО, който има за цел да покаже различни аспекти както на силните страни, така и областите за подобрение на оценяваните кандидати, които биха могли по-късно да се проявят в реалната работна обстановка:

КАТРО България осигурява пълна експертиза по време на цялостната подготовка и имплементация на Центровете за оценка, като подкрепя клиента във всяка една от стъпките – от дефиниране на ключовите компетенции за конкретната позиция, през разработването и адаптирането на най-подходящите методи (психометрични тестове, симулации, поведенчески интервюта, самостоятелни упражнения за планиране и приоритизиране, работни каузи, ролеви игри и др.); затваряне на процеса с провеждане на Център за оценка и разработване на подробен индивидуален доклад.

За да се постигне максимално ниво на обективност при анализа на наблюдаваните поведения, всеки участник в центъра за оценка се наблюдава от поне двама оценители от КАТРО, като задължително един от тях е психолог. Докладът, подготвен след обобщените впечатления на оценителите, осигурява детайлен анализ на компетенциите, както и препоръки за по-нататъшно развитие. Експертите на КАТРО ще ви подкрепят във важния процес на предоставяне на обратна връзка към всички оценявани кандидати.