Откриването на правилните служители е комплексен процес, който изисква обширна експертиза и знания относно конкретния пазар. Стъпките, които следваме в процеса на търсене и идентифициране на таланти, се базират върху: разбирането на нуждите на нашите клиенти, прецизното определяне на конкретния професионален профил, активиране на множество канали за достигане до правилните кандидати докато се стигне до момента на вземането на финално решение относно най-подходящия кандидат.

Нашата практика в подбора на персонал включва:

  • Прецизно определяне на конкретния профил и изготвяне на стратегия на търсенето.
  • Идентифициране и активиране на различни комуникационни канали за привличане на потенциални кандидати – портали за търсене на работа, социални медии, професионални мрежи и др.
  • Задълбочено проучване на нашата международна КАТРО база данни, включително кандидати в неравностойно положение и мигранти.
  • Хедхънтинг като решение за позиции, за които подходящите таланти са по-малко и е необходимо да се приложи проактивна стратегия.
  • Предварителна селекция чрез телефонни интервюта, фокусирана върху мотивацията на кандидатите и основните изисквания за конкретната позиция.
  • Провеждане на компетентностни полу-структурирани интервюта за анализ и оценка на кандидатите.
  • Интеграция на допълнителни инструменти за оценка на компетенциите на кандидате, като Job Fit Quest, Neuro Agility test и др.
  • Подготовка на професионален профил на всеки одобрен кандидат.
  • Предоставяне на качествени услуги за търсене и подбор, чрез изграждане и поддържане на устойчиви и дългосрочни партньорства с хората и организациите, с които работим.
Едно от най-ценните ни качества, което прилагаме във всички консултантски проекти, които реализираме, е нашата гъвкавост. КАТРО България притежава професионални стандарти, които са адаптирани спрямо спецификите на нашите клиенти по такъв начин, че всяка стъпка от системния ни подход може да бъде модифицирана или обогатена с нови техники и практики. Съобразяваме това те да бъдат релевантни спрямо конкретната индустрия, в която е проектът по подбор на персонал, както и актуализирани спрямо най-новите технологични развития, социални медии и др. Основната цел е да се открият подходящите професионалисти за нашите клиенти и подходящите работодатели за нашите кандидати.


Ние имаме СМЕЛОСТТА да изпробваме нови подходи за търсене и подбор и сме открити, както към организациите, така и към кандидатите на всеки етап от процеса по подбор. Тази основополагаща ценност на КАТРО ни помогна да постигнем редица успешни проекти в сферата на подбора и да изградим доверие с всички страни в процеса.