HR УСЛУГИ | HR КОНСУЛТИРАНЕ
АНГАЖИРАНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

DB+

Ангажираността на служителите е двупосочно взаимоотношение

От него има полза както работодателят, така и служителят.

Именно тук организацията има решаваща роля за изграждането на работна среда, която създава уникално изживяване за служителите. Когато хората знаят и чувстват, че допринасят за нещо полезно и смислено, техните усилия се признават и оценяват. Това им дава възможност да развият своите умения и компетенции в подкрепяща, овластяваща и вдъхновяваща атмосфера, а с това и готовност да положат усилия отвъд формалните си задължения.

НАШИЯТ ПОДХОД

Стъпка 1 – Базирана на Невронауката и Теорията за ангажираността

Практическо приложение на Невронауката в процеса по проучване ангажираността на служителите

  • Интегрираме най-разпространените модели за ангажираност на служителите
  • Използваме невронаучния модел SCARF™ с цел иновативна концепция за проучване на служителската ангажираност
  • Прилагаме уникален въпросник с академични и практически ползи
  • Предоставяме добавена стойност към научните изследвания чрез анализ на SCARF модела и въздействието му върху нивото на ангажираност на служителите
  • Предлагаме проучване за мениджмънта, който идентифицира кои управленски практики поставят хората в състояние на заплаха (напр. формална обратна връзка или годишна оценка на представянето) и кои действат по-скоро „възнаграждаващо“ или ги поставят в състояние на очакване или награда.

SCARF Въпросникът за Ангажираността на служителите е ключ към: 

  • изследване в дълбочина на истинските мотивационни стимули на вашите служители 
  • постоянното подобряване на позитивната, овластяваща и благоприятна работна среда.

Стъпка 2 – Базирана на методологията Колело на ангажираността на служителите

Фокус групи с ключови служители за още по-задълбочен анализ от проучването на ангажираността

Чрез въвличане на избрани представители на компанията в тези фокус групи:

  • идентифицираме съществуващите добри практики в организацията
  • черпим конкретни идеи за подобрения на редица процеси.

РЕЗУЛТАТЪТ

Компаниите, които се доверяват на нашите изследвания, получават Пътеводител за ангажираността на служителите (подробен анализ и конкретни мерки за подобрение), който може да бъде приложен непосредствено след това.