ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА

DB+

ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА

Дата на влизане в сила: 01 март 2024 г

I. ВСТЪПИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Общи разпоредби

Член 1

Тези правила определят мерките и задълженията на организацията за осигуряване на
безопасността на децата, задълженията на служителите на организацията и задълженията на
родителите. Служител на организацията, който нарушава разпоредбите на тези правила,
независимо дали последиците са настъпили или биха могли да настъпят, извършва нарушение
на професионалните си задължения.

Член 2

КАТРО България работи в съответствие с основните принципи на ЕС за закрила на детето:
1. всяко дете се признава, уважава и защитава като носител на права и не трябва да бъде
дискриминирано;
2. системите за закрила на детето включват превантивни мерки;
3. семействата се подкрепят в ролята им на основни настойници;
4. обществото осъзнава и подкрепя правото на детето на свобода от всички форми на насилие;
5. системите за закрила на детето осигуряват адекватна грижа, включително стандарти,
показатели и системи за наблюдение и оценка;
6. работата ни се ръководи от политики за закрила на детето и механизми за докладване при
работа с деца;
7. всички професионалисти, работещи за и с деца, са сертифицирани и обучени;
8. системите за закрила на детето разполагат с транснационални и трансгранични механизми;
9. никое дете не може да бъде без подкрепата и закрилата на законен настойник или друг
отговорен възрастен или компетентен публичен орган;
10. за работещите с младежи и професионалистите в неправителствения сектор се организира
обучение за идентифициране на рисковете.

Член 3

Служителите, отговорни за безопасността на децата, са длъжни да спазват мерките за
безопасност на децата на организацията.

II. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА
Мерки за безопасност на децата в помещенията

Член 4

Когато децата работят или пребивават в помещенията, работата трябва да се организира по
начин, който гарантира тяхната безопасност.
Безопасността на децата в помещенията трябва да бъде гарантирана чрез:
– предотвратяване възможността децата да се наранят чрез неподходящо движение в
помещенията (тичане, скачане) или чрез неподходящо използване на оборудването, което
използват;
– предотвратяване на агресивното поведение между децата, което може да доведе до
нараняване;
– подсигуряване, че оборудването, което се използва при работа и игра, не е повредено и е
безопасно за използване;
– подсигуряване, че децата са научени да използват опасни инструменти и оборудване и да
бъдат наблюдавани през цялото време, когато ги използват.
Трябва да се внимава за това:
– подът на помещенията на организацията да е устойчив на подхлъзване;
– водата в детските умивалници да не надвишава 35 °C;
– вентилацията в помещенията, в които има деца, да е в съответствие с разпоредбите;
– температурата в стаите да е съобразена с нормативните изисквания и децата да са
облечени подходящо за престой при такава температура.

III. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА В СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ
Мерки, които трябва да се предприемат в случай на нараняване или
признаци на заболяване на дете по време на дейността

Член 5

Ако детето е диагностицирано с медицинско състояние, служителят на организацията трябва да
информира родителите.
Ако медицинската помощ е спешна и родителите не могат да бъдат информирани или не могат
да дойдат незабавно да вземат детето, детето се:
– води на лекар; или
– се вика автомобил за оказване на първа помощ.
Никаква медицинска намеса по тялото на детето не е позволена без предварителното
писмено съгласие на родителите. В случай на епидемия организацията трябва стриктно да
изпълнява указанията на Министерство на здравеопазването на Република България.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Член 6

(служители на организацията)

Персоналът на организацията и други специалисти, които работят пряко с деца, трябва да бъдат
запознати с разпоредбите на Правилника за безопасност на децата, когато сключват трудов
договор с организацията. При започване на работа те трябва да бъдат запознати с местата или
зоните, които са особено опасни за сигурността на децата. При изпълнение на работата си
служителят е длъжен да изпълнява задълженията си и да действа по такъв начин при контакт с
деца, че да не застрашава здравето и живота на детето.

Член 7
(родители на деца)

Родителите са длъжни да спазват разпоредбите на Политиката за безопасност на децата и
инструкциите на служителя на организацията относно безопасността на децата в
организацията.
Родителите са отговорни за здравословния вид на детето. Детето трябва да е подходящо
облечено и обуто за времето и планираните образователни дейности. Родителите са отговорни
за личната хигиена и хигиената на облеклото на детето си.
Те трябва да гарантират, че детето не внася в организацията неща, които биха могли да
застрашат неговото здраве или здравето и безопасността на другите деца.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Настоящият правилник влиза в сила от датата на подписване от Изпълнителния директор.