ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

DB+

В КАТРО знаем от опит, че социално изключените групи от пазара на труда имат огромен и неизползван потенциал.

Нашата задача е да отключим техните способности, да спомогнем за тяхното овластяване и да ги направим равноправна част от обществото.

Именно в Европейските проекти виждаме възможност да реализираме тази мисия. Благодарение на дългогодишните успешни партньорства с различни организации имаме възможност за устойчивост и мащаб в една нелесна кауза.

Нашият екип прилага опита си в разработването и изпълнението на значими европейски проекти с кауза. Проекти, които подкрепят и включват различни групи хора, изправени пред разнообразни предизвикателства в хода на своята социална, образователна и трудова интеграция

ГРУПИТЕ, С КОИТО РАБОТИМ:

  • бежанци и мигранти
  • възрастни и младежи в неравностойно положение
  • хора с увреждания
  • възрастни с ниски дигитални умения
  • жертви на домашно насилие
  • NEETs
  • възрастни над 65 години
  • преподаватели, обучители и представители на корпоративния сектор, които подкрепяме по социално значими теми

КАКВО ПРАВИМ ЗА ТЯХ

КАТРО прилага своята експертиза, като предоставя обучения по меки умения, психологическо и кариерно консултиране и разработва материали за обучения по медийна грамотност, критично мислене, дигитални умения, климатични теми, устойчивост, предприемачество, оценка и валидиране на компетенции, и др.

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Като част от международната група на dieBerater, КАТРО България е член на общността bridges to europe, която ни предоставя възможността да си сътрудничим с повече от 800 организации в 45 страни в Европа. В ролята си на надежден партньор, координатор, оценител и обучител, от създаването си през 2010 г. насам, екипът на КАТРО успешно реализира повече от 30 европейски проекта в различни сфери.

Кариерна интеграция
на пазара на труда

Като ЧР консултантска компания, в КАТРО обръщаме специално внимание на трудовата интеграция на различни социално изключени групи. Усилията ни са съсредоточени върху обучения по правни, социални, междукултурни и психологически въпроси на компании и организации в публичния и неправителствения сектор, организиране на срещи между работодатели и потенциални служители от мигрантски произход, предоставяне на индивидуално кариерно консултиране и подкрепа на младежи в неравностойно положение, NЕЕТs, младежи, преминали през онкологични заболявания, хора, напуснали работа поради полагането на неформални болнични грижи у дома, както и на хора с придобити увреждания след инцидент или болест, сериозно засегнали личния и професионалния им живот.

Благополучие на
работното място

Създаваме методи и продукти за подкрепа на цялостното благосъстояние и просперитет на служителите, като се базариме на актуални данни и проучвания за динамиката на работното място. Напредъкът на модерните технологии и наука, както и експертизата ни в сферата на невронауката и психологията, ни дават отправна точка  за справянето с всеки проблем, който срещаме в работна среда, но и за това да насочим работодателите към възможностите за развитие и благополучие – за тях и техните служители.

Устойчиво развитие

Нашият зелен принос е запознаването на бизнеса с целите за устойчиво развитие на ООН, както и свързването им с продължаващото професионално развитие на служителите. Действията в областта на околната среда и климата са ключови приоритети за ЕС, затова разработваме и обучения на „зелени теми“ за всички като инструмент за изграждане на знания, умения и нагласи за борбата с климатичните промени и подкрепа на устойчивия начин на живот.

Валидация на компетенции

Вярваме, че придобиването на нови знания и умения не трябва да се ограничава до обучението в класната стая. Затова обръщаме особено внимание на валидирането на компетенциите, развити чрез неформално и информално учене – така наречените меки или преносими умения. Днес бизнесът цени тях не по-малко от „твърдите“ умения, специфични за всяка позиция. Наш фокус в рамките на различни европейски проекти са още междукултурните компетенции, доброволчеството, креативността и иновативното мислене.

Предприемачество,
креативност и иновации

Разглеждаме творчеството и иновативността като основен приоритет в неформалното образование. Затова насърчаваме развитието на предприемаческо мислене и нагласи, както у младежи в неравностойно положение и безработни, така и у възрастни, които карат курсове по професионално образование и обучение. Подкрепяме хора над 55 години, които имат желание или са принудени от демографската реалност да удължат своя професионален път, както и организациите в прилагането на съвременни стандарти за управление на иновациите. 

Дигитални умения и медийна грамотност

Подкрепяме различни групи хора в плавния дигитален преход и в това да участват пълноценно в съвременното гражданско демократично общество. Правим това, като подобряваме уменията им да търсят и намират работа онлайн, да използват умело услугите на електронното управление, да учат онлайн, да разпознават фалшивите новини в онлайн пространството, да развиват дигиталните си компетенции. Стремим се да развиваме тяхната критична дигитална и медийна грамотност и им помагаме да се защитят от все по-широко разпространяващата се дезинформация. Подкрепяме и малките и средни предприятия в пълното използване на пазарния потенциал, който се крие в прилагането на изкуствения интелект и анализа на цифрови данни в своя бизнес. 

Съвременни обучителни подходи

Формалната среда на учене, която залага на холистични подходи за обучение и развитие, е ключова за всички възрастови групи, а ние се стремим към нейното осъвременяване и по-лесно адаптиране към новите реалности. Чрез разработване на иновативни програми за смесено обучение, ние работим за преодоляване на различни бариери, свързани с творчеството и управлението на иновациите в пресечната точка между висшето образование и бизнеса, с прилагането на съвременни подходи за куриране и поднасяне на учебно съдържание за възрастни, с приобщаването на ученици с невроатипично поведение (като Синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност) в класната стая, с прилагане на европейските стандарти за защита на личните данни и др.

Овластяване на жени

Работим за психологичното овластяване на различни групи и в частност жените, жертви на домашно насилие, чрез технологични иновации и оказване на психологическа подкрепа по пътя им към икономическа самостоятелност. Чрез участието си в устойчиви европейски проекти допринасяме за повишаване на осведомеността по този чувствителен въпрос, както в корпоративния сектор, така и сред обществото като цяло. 

ПАРТНьоРИ