Ангажираността е психологическо състояние, при което „хората изразяват себе си физически, когнитивно и емоционално в своята професионална роля.”

Kahn, 1990

Нашият научен подход: базиран на Невронауката и Теорията за ангажираността

Ангажираността на служителите е гореща тема в дневния ред на всяка една организация, която цени, развива и мотивира хората си като своя най-важен капитал. Като цяло, ангажираността се описва като нещо, което служителите дават и което носи ползи на организацията под формата на ангажираност и отдаденост, застъпничество и полагане на допълнителни усилия от страна на служителите, които използват пълния си потенциал в синхрон с целите и ценностите на организацията. Също така, ангажираността е двупосочно взаимоотношение, от което имат полза както работодателят, така и служителят, в рамките на което организацията играе решаваща роля за изграждането на работна среда, която създава уникално изживяване за служителите. Когато хората знаят и чувстват, че допринасят за нещо полезно и смислено, техните усилия се признават и оценяват, и те имат възможността да развият своите умения и компетенции в подкрепяща работна атмосфера, където цари доверие, те са готови да положат допълнителни усилия за своята компания.

Скорошни изследвания в областта на невронауката доказват, че голяма част от мотивите, стоящи зад конкретно социално поведение се съдържат в основополагащия организационен принцип на мозъка – минимизиране на заплахата и максимизиране на наградите. Това е механизъм за оцеляване, който помага на хората да разпознават и реагират мигновено на сигналите за опасност или награда в заобикалящата ни среда. Значението на този механизъм става по-актуално в работен контекст, карайки хората да осъзнаят главоломният ефект, който тези две променливи могат да имат върху възприятието и решаването на проблеми, начина на вземане на решения, управлението на стреса, сътрудничеството и мотивацията.

В контекста на ангажираността на хората има 5 специфични характеристики, които позволяват на служителите и ръководителите да сведат до минимум действията, възприемани като заплахата и да насърчават онези, възприемани като награда, обобщен под акроним: SCARF™️ (Rock, 2009). Петте дименсии на SCARF™️ (статус, сигурност, автономност, свързаност и справедливост) позволяват на хората лесно да запомнят, идентифицират и да се адаптират към основните социални стимули, които променят поведението на човека в две посоки - избягване на поведения, които биват възприемани като заплаха или активиране на възнаграждаващи действия, като наблягат на вътрешни стимули, отколкото на външни (Rock, 2008). Това ще им помогне да изградят по-ефективни и прозрачни взаимоотношения и да създадат подкрепяща и овластяваща среда, която да насърчава личното и професионално развитие на всеки един служител.

Практическо приложение на Проучването на ангажираността на служителите

Интегрирайки най-разпространените модели за ангажираност на служителите и модела от невронауката SCARF™, екипът на КАТРО създаде иновативна концепция за проучване ангажираността на служителите.

Въпросникът за проучване на ангажираността на служителите е уникален поради неговите академични и практически ползи: от една страна, носи добавена стойност към научните изследвания в областта на невронауката, чрез анализ на SCARF модела и неговото въздействие върху нивото на ангажираност на служителите, чрез анализ на SCARF модела и неговото въздействие върху нивото на ангажираност на служителите. Проучването носи и конкретни ползи за мениджмънта на организациите, който лесно може да идентифицира кои управленски и организационни практики поставят хората в състояние на заплаха (напр. формална обратна връзка или годишна оценка на представянето) и кои им действат по-скоро „възнаграждаващо“ или ги поставят в състояние на очакване или награда.

Проучването ще подпомогне лидерския екип да развие:

Ако сте любопитни да изследвате в дълбочина какви са истинските мотивационни стимули на вашите служители и се грижите за постоянното подобряване на позитивната, овластяваща и благоприятна работна среда, SCARF Въпросникът за Ангажираността на служителите е вашият ключ към тази мисия.

Ще се радваме да ви подкрепим в разработването на подходящи мерки за повишаване на нивата на ангажираност във вашата организация! Моля, не забравяйте да резервирате време за дискусия с нашите експерти ТУК, за да се запознаете с нашата уникална методология и да я приспособите към нуждите на вашата компания!