Живеем в динамично време на непрекъсната промяна, което от своя страна води до много рязко и бързо променяща се бизнес среда.

Goh & Richards, 1997; Prange, 1999; Dyer & Ericksen, 2005; Cameron & Quinn, 2011

Как обаче тази непрекъсната динамика и промени повлияват организациите, в които работим? Къде се случва промяната и какви последици носи след себе си? Как можем да управляваме тази промяна и да я превърнем в преимущество? И какво, ако промяната не е еднократно събитие, а продължителен процес?

Нашите консултанти по Управление на промяната ще ви помогнат да откриете отговорите на тези въпроси.

Не просто отговори, а именно ВАШИТЕ отговори, тъй като промяната е нещо уникално за всяка една организация, а ние не вярваме в универсалните решения.


Нашата перспектива за Управлението на промяната:

В КАТРО България вярваме, че непрекъснато променящата се среда не е нещо негативно. Дори напротив, това са нови възможности – така че нашите експерти са тук, за да Ви помогнат да откриете тези отворени врати!

Нашият подход?

 • Научно базиран – пряко свързан с най-актуалните открития в тази комплексна сфера
 • Задълбочен – включва всички организационни нива
 • Ориентиран към непрекъснатото организационно учене и адаптивност
Поглед зад завесите: “Пътят към Организационната промяна”

Нашата цел като експерти в Организационното консултиране е да ви помогнем да имате по-голяма осъзнатост за това, как при промяна на една част от организационната система биват засегнати и всички други части, както и цялостното представяне. Ние се стремим да ви преведем през критичния път, който не само ще провокира организационна промяна, но също и ще се отрази на вашите организационни резултати.

Пътят към Организационната промяна започва с четири ключови фактора за една истинска трансформационна промяна. Запознайте се с тези четири елемента, за да разберете до каква степен всеки един може да бъде регулиран и повлиян с подкрепата на експертите на КАТРО България.

Ключови елементи към реална трансформационна промяна

Външна среда – единственият фактор, който не можем да повлияем, но можем да се научим да му правим адекватен анализ и да се адаптираме спрямо него.


 • КАТРО може да Ви помогне да идентифицирате и анализирате сложното многообразие от външни фактори, които играят значителна роля и влияят върху вашия бизнес.
 • Освен това можем да идентифицираме кои са всички заинтересовани страни и какво влияние могат да имат, за да предвидите потенциалните опасности по пътя.
Мисия и Стратегия – тези ключови елементи от трансформационната промяна са изцяло във ваши ръце. Моля, помнете, че промяната невинаги идва отвън. Дори малки промени в организационната мисия и стратегия биха могли да предизвикат съпротиви, ако техният ефект се пренебрегне или не са комуникирани адекватно със служителите.


 • Нашите опитни организационни консултанти са там, за да ви подкрепят в ясното комуникиране на вашата мисия и стратегия в моменти на промяна така, че да останете конкурентноспособни без да нарушавате доверието на своите служители или пък да намалите ангажираността им.
 • Освен това се стремим да останем критични в наблюденията си, които пък могат да ви послужат като индикатор за сравнение, очертавайки дали има нужда от повече гъвкавост и адаптиране на вашите действия.
Лидерство – много мъдрост се крие в думите на Elrod&Tippett, че „изкуството на лидерството е да водиш другите през промяната“. Лидерските уъркшопи и последващите действия са изключително важни стъпки по посока минимизиране на съпротивите и увеличаване на приемането на новостите на всички организационни нива.


 • Ние можем да Ви помогнем да осъзнаете кои са най-ефективните лидерски умения по време на промяна.
 • Оказваме подкрепа при усъвършенстването на тези ключови лидерски компетенции чрез обучения, индивидуално консултиране и коучинг.
 • Освен това адаптираме тези мерки за развитие на лидерския потенциал спрямо спецификите на организационната промяна, тъй като всеки един процес може да постави фокус върху определени лидерски поведения.
 • В допълнение, вземаме предвид управлението на промяната на индивидуално ниво, подкрепяйки вашите лидери при идентифициране на агентите на промяна. Когато става въпрос за процес на промяна сред техните подчинени, лидерите разработват своята стратегия за повишаване на осъзнатостта, а ние сме там, за да окажем своята подкрепа чрез конкретни практически инструменти.
 • Първата и най-важна стъпка в процеса на промяна е да съумеете да спечелите организационните лидери да приемат идеята, защото това ще засили усещането им за отговорност като агенти на промяната, стъпки, в които нашите КАТРО консултанти ще бъдат до вас рамо да рамо!

Казано накратко, ние ще подсигурим искрицата на промяната да запали ключовите хора в организацията, които на свой ред да я разпръснат сред всички.

Организационна култура – oрганизационната култура е мощен набор от неизказани убеждения, ценности и вярвания, споделени от мнозинство служители. Това е една от най-силните връзки между работодателя и служителите, като се открива корелация също и с други важни фактори като креативност, иновация, сътрудничество, лидерство и гъвкавост в организацията.
Когато става въпрос за организационна промяна, е добре да се знае, че вашата култура може както да възпрепятства, така и да подкрепя промяната във вашата организация. Нито най-добрата бизнес стратегия, нито най-ефективната организационна структура биха могли да успеят да внесат позитивни организационни промени в дългосрочен план, ако са имплементирани в неподходящата организационна култура.
Освен това, съществени разминавания между желаната от служителите култура и текущата във вашата организация може да доведе до фрустрация, демотивация и понижена ангажираност.


 • Екипът на КАТРО има успешни примери за използване на надеждни диагностични инструменти, чрез които бихте могли да видите от птичи поглед мащаба на разминаването между желаната и настояща култура, както и информация относно факторите, които го предизвикват. На базата на диагностиката ние ще ви осигурим професионален анализ на резултатите и ще намерят корелация с ключовите индикатори на представянето (KPI`s) във вашия бизнес.
 • Нашите консултанти ще информират вас и целия ви екип от мениджъри относно ползите и потенциалните недостатъци на всеки един тип култура.
 • Ще се радваме да ви подкрепим в успешния преход от текущата към желаната култура – култура, която най-добре пасва на вашата актуална бизнес среда.
Това бяха ключовите елементи на организационната промяна и ние ще се радваме да ви разкажем повече за начините, по които бихме могли да ви подкрепим при осигуряването на успешна транформационна промяна във вашата организация. Имайте предвид, че това е доста по-комплексен процес от просто въвеждане на промяна и какво ще повлияе вашите организационни резултати, зависи от използваните инструменти. За тази цел може да си отделите време за дискусия с нашите експерти ТУК, които ще ви разкрият повече детайли за начините за ефективно имплементиране на процеса на промяна.

Нашата КАТРО експертиза е най-силно заложена във:

Организационно консултиране по време на планирана организационна промяна (обикновено преди самото стартиране на процеса)

Организационно консултиране по време на вече случващ се актуален процес на промяна

Експертна подкрепа по време на:
- Промяна в организационната култура
- Структурна промяна
- Непланирана и непредвидена промяна във външната бизнес среда

Обучение за Управление на промяната за ключови агенти на промяната

Разработване и координиране на информационни кампании за повишаване на осъзнатостта, в това число фасилитиране на Работилници за стартиране на промяна

Одит и последващ анализ на вече импементирана промяна


Ако наистина искате да разберете нещо, опитайте се да го промените.

Курт Левин