Гъвкавост на мозъка и HR – какво е общото по между им?

от | окт. 6, 2023 | NAP Blog

people_connection_neuroagility

Може би знаете, че секторът на човешките ресурси (ЧР) е съществен и неразделен компонент на съвременния бизнес, а създаването му се дължи на динамичното взаимодействие между културното, социално-икономическото и технологичното развитие през последното столетие. През изминалия век се наблюдава значителен преход от трудоемки отрасли към икономики, основани на знанието.

Развитието на човешките ресурси

hr-development

Тъй като предприятията вече разчитат в по-голяма степен на интелектуалния капитал, ролята на човешките ресурси еволюира, за да управлява и развива този нематериален актив.

Отделите за човешки ресурси станаха отговорни за подбора, задържането и мотивацията на квалифицирани специалисти, които могат да стимулират иновациите, производителността и растежа на бизнеса като цяло.

От своя страна, служителите започнаха да търсят нещо повече от просто добра заплата. Този преход неизменно доведе не само до по-големи възможности и конкуренция, но и до значима трансформация в очакванията на работното място.

Удовлетвореността от самата работа, поддържането на баланс с личния живот и кариерното развитие станаха ключови ценности за служителите от новите поколения Z & Y . В следствие на това отделите по човешкит ресурси стартираха програми за ангажираност на служителите, въведоха по-гъвкави условия на труд и предлагат все по-разнообразни възможности за обучение и развитие.

Съобразяване на уменията с бизнес целите

С изострянето на конкуренцията за квалифицирани кадри, ЧР мениджърите са все по-заинтересовани да съгласуват уменията на служителите с бизнес целите на компанията, така че двете неща да вървят ръка за ръка още от процеса на планиране.

business_goals

Чрез системите за управление на представянето, планирането на приемствеността и програмите за развитие на лидерството, специалистите по ЧР помагат на организациите да оформят екипите си със силен набор от таланти и да гарантират устойчивото развитие на бизнеса. От друга страна предвид нарастващата скорост, с която съвременното общество се развива, променящият се бизнес пейзаж изисква и голяма адаптивност.

Човешките ресурси играят ключова роля в управлението на промените, като улесняват плавните организационни преходи по време на сливания, придобивания, технологичен напредък, а също и при стратегически промени. Тази адаптивност гарантира, че бизнесът ще остане конкурентоспособен и актуален.

Не на последно място, с нарастването на разбирането за връзката между благосъстоянието на служителите и тяхната производителност, ЧР отделите включиха Wellness програми и инициативи за подобряване на психическото, физическото и емоционалното здраве на служителите, в допълнение на основните си функации като обработката на заплати, оценка на представянето на служителите , обуечние и развитие, управление на талантите.

Сигурно е, че следейки паралелите между технологично-културното ни развитие с икономиката и науката, включително хуманитарните „науки“, можем да да видим как само познанията ни за човешката психология разполагат със силата да предопределят просперитета или падението на едно предприятие. Причината е съвсем праволинейна – човешкия му ресурс определя тези неща.

Интеграция на невронауката в човешките ресурси

neuro_agility_instrument

Опитът на КАТРО разкрива интересна пресечна точка между невронауката и човешките ресурси, на която през последните години се обръща все по-голямо внимание. Като представители на инструмента Neuro-Agility можем да твърдим, че невронауката предоставя ценен похват за разбиране на човешкото поведение, приложим в подобряването на динамиката на работното място, повишаването на благосъстоянието на служителите и оптимизирането на организационните резултати.

Neuro-Agility е инструмент за определяне на съотношенията в използването на различните дялове на мозъка и е базиран изцяло на невронаучни изследвания.

За разлика от психологията и психоанализата, невронауката изучава тънкостите на човешкото поведение, емоциите и процесите на вземане на решения, позовавайки се изцяло на емпиричния метод, наблюдавайки и изучавайки процесите в мозъка.

Макар изключително сложен и тепърва предлагащ загадки за решаване, човешкият мозък изразява функциите си чрез електромагнитната взаимственост между своите части, всяка от които отговаря за определени свойства на нашия характер.

Именно това позволява набавянето на твърди факти свързани с него и на индивидуално, и на екипно ниво. С тях могат да бъдат информирани практиките в една организация така, че тя не само да надгражда потенциала, очакванията и стремежите на своите служители, но и да привлича персонал, чийто неврологичен дизайн е във високо съответствие с нужните качества за изпълнението на целите на компанията.

Професионалистите в областта на човешките ресурси разполагат с идеалната позиция да създадат по-ефективни стратегии за набиране на персонал, обучение и управление на представянето в едно предприятие – че дори и неговият брандинг – ако бъде разработен желаният неврологичен дизайн неговите служители, потребители и бизнес партньори.

За малко повече конкретика нека вземем за пример разбирането на ролята на емоциите при вземането на решения. Всички хора имаме конкретни предпочитания към това как реагираме на различните стимули, идващи от външния свят, които приемаме чрез нашите сетива.

Тези предпочитания са естествени и работят на подсъзнателно ниво точно както всеки навик, формирайки се и изменяйки се в големи диапазони от време.

Докато някои хора са аналитични, но имат голяма склонност да проявяват емпатия, други са по-креативни и строго рационални. С Neuro-Agility такава подробност може да бъде определена за отрицателно време в нужните условия и да послужи за критерии, по-който да се оценяват желаните кандидати за работа.

Не само това, но и могат да бъдат адаптирани комуникацията и действията от страна на мениджмънта така, че да съответстват на психологическите реакции на служителя/те.

Една компания, която се намира в застой поради липсата на иновации и стратегическо мислене на своите кадри, би имала голяма потребност от креативност и широка визия за потенциалните възможности за капитализация на пазара в конкретната сфера.

Кандидати с доминантен преден десен квадрант, отговарящ за стратегическата мисъл, но добре развита латералност между двете полукълба, предвид нуждата от аналитичност и капацитет за изпълнение на идеите, би се вписал идеално в такава роля.

Разбирайки начина, по който мозъкът реагира на различните външни стимули (по емоционално-рационално, експресивно-възприемчиво, аналитично-креативен начин), как предпочита да възприема информация и как се справя със стреса, човешките ресурси могат да спомогнат проектирането на среда, задачи и системи за признаване, които предизвикват положителни неврологични реакции, повишавайки мотивацията и ангажираността на служителите.

По същия начин те могат с голяма прецизност да дефинират стъпките на развитие на своите екипи, както и да внасят нови попълнения в тях, които пасват на потребностите им. С времето, невронауката се оказва все по-надежден съюзник на бизнеса и тази тенденция не се предвижда да намалее.

В този симбиотичен танц между човешките ресурси и Neuro-Agility разцъфтява човешкият потенциал. Някогашната загадъчна плетеница от ум и тяло се осветлява, позволявайки ни да изработваме стратегии, които овластяват служителите и стимулират организационния успех.

Но приемайки тези прозрения, ние трябва да го правим с уговорката, че ще сме гъвкави в подхода си, виждайки организацията като едно цяло – точно както мозъка – което е повече от съвкупността на съставните си части.