CATRO се гмурка в нов проект в помощ на възрастни с аутизъм!

Въпреки усилията, полагани от ЕС за насърчаване на равенството на всички граждани във всички сектори на живота, като се гарантира, че никой няма да бъде дискриминиран, хората с аутизъм са изправени пред много високи нива на неравенство във всички аспекти на живота, според обратната връзка на Autism-Europe относно плана за правата на хората с увреждания за периода 2021-2030 г.

В цяла Европа има сериозен недостиг на адаптирано образование и обучение, които биха могли да позволят на възрастните с аутизъм да придобият необходимите за работа умения. Липсата на достъп до всички нива на образование, липсата на адаптирани възможности за обучение и стигмата се отчитат като основни предизвикателства за заетостта на тази група.

Възрастните с аутизъм притежават слаби социално-комуникативни умения, което създава специфични предизвикателства за тяхната интеграция и успех на пазара на труда, НО в същото време те притежават силни качества и ценни умения, които създават възможности, превръщайки ги в потенциално отлични служители за конкретни работни места. При подходящо образование, обучение и постоянна подкрепа, лицата с аутизъм биха могли да се развиват успешно в условията на заетост (Walsh, Lydon & Healy, 2014).

Тук идва проектът Talent ASD (TAilored Employment Paths for adults with ASD), който стартира през януари 2024 г. Идеята зад проекта лежи именно върху факта, че високите нива на безработица при възрастни с аутизъм, наблюдаваните неравенства във възможностите, които им се предлагат в образованието и заетостта, нуждата на обучителите на възрастни от ефективни инструменти за работа с тях и предлагане на адаптирани пътища за повишаване на квалификацията и фактът, че броят на децата с диагноза от аутистичния спектър все повече нараства.

колаж от 4 днимки на екип, който работи заедно, кметство и подаръчета

В продължение на 36 месеца партньорите от 7 държави от ЕС – Германия (Pro Arbeit), Гърция (KMOP), България (CATRO България), Испания (INTRAS), Естония (EESTI EDUHUB OU), Португалия (Approximar) и Литва (VsI Socialiniu inovaciju centras) ще работят заедно с общата цел да допринесат за повишаване на пригодността за заетост и социалното включване на възрастните с аутизъм и да внесат качествени подобрения в предлаганото им обучение за възрастни.

Проектът Talent ASD е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Съдържанието на този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.                            

Съфинанскирано от Европейския съюз