Възможности за приложение на невронауката в дейностите по човешки ресурси в авиационната индустрия

от | окт. 19, 2023 | NAP Blog

лидерски стилове

Казус Фрапорт България: Как инструментът за оценка на Neuro-agility Profile (NAP) assessment tool може да повлияе на представянето на средните мениджъри и да подпомогне развитието на компетентностния модел за управление на човешките ресурси и корпоративна стратегия?

Днес организациите работят в силно конкурентна и бързо променяща се бизнес среда, която изисква бързи и ефективни бизнес решения. Това, което е било успешно за бизнеса в миналото, вече не е достатъчно.

Възниква спешна необходимост компаниите да намерят начин да станат по-гъвкави, адаптивни и готови за промяна, за да останат на пазара и да просперират. В същото време организациите са изправени пред допълнителни предизвикателства като глобализация, повишени очаквания на клиентите, повишени очаквания на служителите, огромна динамика и промени на пазара на труда и т.н., които изискват от тях да се фокусират все повече върху хората.

Търсят се решения, свързани с работната сила като:

 1. Създаване на споделени ресурси
 2. Персонал при поискване
 3. Изграждане на общности от последователи

Авиацията е индустрия, която е силно зависима от технологиите и иновациите. Различните казуси напоследък разкриват огромното значение на човешкия фактор за безопасността и сигурността на полетите. В същото време кризата с Covid-19 показа, че решенията, свързани с хората са толкова важни, колкото и технологичните решения.

В резултат на това много компании започнаха да предефинират своите ценности в отговор на новата реалност с фокус върху трансформацията на хората и лидерите.

Като казус авторът на дисертацията представя фирма Фрапорт-България (немско-българска компания, концесионер на летищата Бургас и Варна). Според автора на дисертацията значението на хората в авиационната индустрия ще нараства и тяхната роля, ще е критична при възстановяването на трафика.

Промени в управленските структури (изграждане на плоски организации) и в организацията на работа (автономни екипи, гъвкавост на работа, самостоятелност и отговорност на служителите), реорганизация на процесите, дигитализация и развитие на технологиите и не на последно място изграждане на нови умения и компетенции ще са от ключово значение за оцеляване и успех.

Това налага необходимостта от нови стилове на лидерство и фокус върху непрекъснатото учене и създаване на обучаваща, организационна среда. Организации, които разбират критичната роля на хората и тяхното развитие, ще постигнат успех в бъдеще.

Началната точка на това изследване е разбирането, че човешкият капитал и технологиите са взаимно свързани. За да бъдат гъвкави, адекватни и адаптивни към бързите промени, служителите трябва да развиват нови компетенции.

Тук ключовият термин е Agility. Хората с висока неврологична гъвкавост ще придобиват по-бързо и лесно нови умения, ще променят успешно нагласи и ще се освободят от нежелани модели на поведение.

Изследването на тази дисертация е фокусирано върху тезата, че иновативните инструменти за оценка, базирани на невронауката, могат да бъдат силен съюзник за постигане на по-добри резултати в организацията, оптимизирането на ЧР практики и изграждане на нови компетенции сред служителите, които да отговорят на бъдещото търсене.

Предложената методология има за цел също така да подпомогне професионалистите в областта на човешките ресурси в постигането на по-добри резултати в направленията: обучение, развитие на таланти и представяне.

Проведено беше проучване сред експертите по човешки ресурси в авиационната индустрия, което показа силен интерес към внедряването на нови инструменти базирани на невронауката и очерта извода, че последните промени в областта на управлението на хора правят част от ЧР практиките остарели и ниско ефективни.

Изследване в авиационната индустрия

За да определи възможностите за приложение на невронауката в дейностите по управление на човешки ресурси в авиационната индустрия, авторът на тази дисертация проведе проучване сред авиационни експерти по човешки ресурси. Високият процент на обратна връзка (87%) показва, че тази тема представлява интерес за тях.

Резултатите показват:

 1. По-голямата част от експертите по човешки ресурси считат, че настоящите ЧР практики осигуряват очакваните резултати, подкрепят корпоративната стратегия и отговарят на корпоративните цели.

Това е очакван резултат поради две основни причини:

 • Използваните ЧР практики са давали добри резултати в миналото и експертите все още вярват в тяхната ефективност
 • Високата ангажираност на ЧР експертите към имиджа на организациите, в които работят и желанието им да ги представят във възможно по-добра светлина

Fig1,2,3. Results from a provided survey among HR professionals within the Aviation industry (Krasimira Karadzhova, 2021)

  резултати от приложение на невронауката
  резултати от приложение на невронауката
  резултати от приложение на невронауката
  1. Ниски резултати от ефективността на текущите обучителни дейности (35%) и висок дял на ЧР експертите, които търсят нови решения в областта (55%)
  2. Нисък дял на експертите, които вярват, че настоящите HR практики в обучителните дейности дават очакваните резултати (между 32 и 35%).
  3. Установените обучителни дейности не постигат очакваните резултати (между 10 и 22%) или частично покриват очакваните резултати (между 45 и 55%).

  Fig. 4 Results from a provided survey among HR professionals within the Aviation industry (Krasimira Karadzhova, 2021)

   резултати от приложение на невронауката
    1. Висок дял на ЧР експертите, които търсят по-нататъшно развитие на ЧР практиките (65%). 25% от ЧР експертите имат желание да опитат нещо ново, но все още не са стратирали процеса, а само 10% от участниците в проучването смятат, че настоящите практики могат да бъдат приложими за предстоящите предизвикателства.

    Fig. 5 Results from a provided survey among HR professionals within the Aviation industry (Krasimira Karadzhova, 2021)

   резултати от приложение на невронауката
     1. Експертите по човешки ресурси в индустрията са наясно с постиженията и възможните приложения на невронауката, 47,5% от тях са готови да изпробват и внедрят базирани на нея инструменти за оценка в своите компании, за да подобрят съществуващите дейности по човешки ресурси и да отговорят на последните предизвикателства. 52,5% от тях се нуждаят от допълнителна информация. Нито един участник в анкетата не смята, че те са неприложими или неефективни.

     Fig. 6 Results from a provided survey among HR professionals within the Aviation industry (Krasimira Karadzhova, 2021)

   резултати от приложение на невронауката

   7. Процентът на експертите, които вече са приложили такива инструменти в организациите, в които работят е нисък (13,7%). Това има логично обяснение. В авиационната индустрия организациите са силно йерархични и обикновено внедряването на нови практики и иновации отнема време.

   Резултати от изследването във Фрапорт България

   Най-важната задача в ерата на дигитализацията и бързото развитие на технологиите е как да засилим проактивното поведение на служителите по отношение на тяхното личностно и професионално развитие и как да отключим техния потенциал, за да отговорят на бъдещите нужди и промените в изисванията на работното място.

   За целите на дисертацията във Фрапорт България беше проведено изследване на въздействието от прилагането на инструмента за оценка NAP. Разглежда се въздействието от прилагането на индивидуалните бустерни планове върху поведението на 7 средни мениджъри от летище Бургас в рамките на три месеца.

   От всички резултатите, свързани с групов репорт ще се фокусираме върху високия риск от човешка грешка в профила на групата. В авиацията човешкият фактор е с най-висок приоритет. Значително намаляване на инцидентите и злополуките, свързани с умората пряко влияе върху спасяването на животи и предотвратяването на наранявания.

   Като първа стъпка лидерите преминаха обучение за това как умората и стресът могат да причинят неврологични пречки, които увеличат риска от човешка грешка и да причинят злополуки. Бяха представени решения за намаляване на умората и въвеждане на промени и активности за създаванен на среда, по-благоприятна за здравето, безопасността, позитивността и продуктивността.

   Направени бяха детайлни анализи на профилите. В индивидуалните и групови сесии бяха дискутирани причините за стрес, нивата на умора и липса на сън и как те могат да причинят пречки при обработката на неврологична информация и да увеличат риска от грешки. В индивидуалните бустер планове на ръководителите бяха включени активности, които пряко влияят върху подобряването на резултата на този показател, като крослатерални упражнения и стимулиране на работата на двете хемисфери едновременно.

   резултати от приложение на невронауката

   Целта на бустер плана е да даде работещи решения по отношение на дефинираните области за подобрение.

   За целта на изследването и във връзка със силно ограниченото време, плановете бяха разделени на:

   • Бустер планове, които влияят върху невропластичността
   • Бустер планове, свързани с оптимизиране на драйверите

   Най-голям прогрес груповият репорт отбелязва в резултата, свързан с риска от човешка грешка. Той бележи подобрение от висок към умерен. Наблюдават се поведенчески промени в нагласите на ръководителите, което пряко влияе на междуличностните отношения, екипността и представянето. Ръководителите споделят, че предложените техники и дейности са допринесли за подобряване на представянето. 100% от анкетираните заявяват, че познаването на техния невродизайн им е помогнало да се справят по-добре с напрежението, умората и да намалят риска от човешка грешка.

   Резултатите на общата невропластичност в края на изследването могат да бъдат разделени в три категори:

   1. Резултати, които показват напредък
   2. Резултати, които представят същото ниво на неврологична гъвкавост
   3. Резултати, които показват регресия

   Групов резултат отчита намаление на общата невропластичност с 11% и очертава някои важни теми за по-нататъшно обсъждане:

   • Положителните резултати зависят от личната отговорност и индивидуалните нива на проактивност и ангажираност към процеса. В противен случай всяка възможност за подобрение си остава само възможност.
   • Фокусът само върху един от компонентите на невро дизайна може да повлияе негативно върху резултата на останалите.
   • Всяко подобрение трябва да се поддържа, за да не бъде загубено.
   • Устойчиви промените в поведението, базирани на невронауката се постигат при полагане на усилия за дълъг период от време, за да може новите невронни връзки да станат достатъчно стабилни. Изграждането на стабилни нови поведенчески модели изисква време.

   Авторът на тази теза счита, че инструментът за оценка на NAP не ползва насочващи въпроси, което го прави по-обективен и надежден от тестове, базирани на социално желани очаквания. Това го прави изключително полезен за оптимизиране на практиките, свързани с управлението и развитието на хората в организационна среда, както и за личностно развитие на индивидите.