Хибридно приобщаване

работно бюро с маса и бяла дъска, на която пише hybrid inclusivity

Насърчаването на култура, политики и практики за хибридно приобщаване е от решаващо значение в контекста на налагащата се цифрова работна среда за култивиране на чувство за общност сред служителите.

Това предполага създаване на среда, в която всички служители:

  • имат равен достъп до цифрови ресурси и оборудване, независимо от техните работни места или йерархични позиции, както и достъп до обучения и възможност да развиват дигиталните си умения, включително и специализирана техническа подкрепа.
  • са обединени от работна култура, която им дава възможност да са свързани, подкрепяни и да имат положителни и автентични социални взаимодействия по между си, с мениджъри и висши ръководители.
  • се чувстват овластени и дават най-доброто от себе си с лекота и увереност, като подкрепят и другите в това.
  • са забелязани и признати за усилията и резултатите си.
  • са горди и се чувстват свързани с целите, визията и ценностите на екипа и работното място.
  • са насърчавани да развиват гъвкави нагласи и GROWTH mindset, които им позволяват да експериментират и структурират работещи за тях решения.

За да се гарантира ефективна интеграция на новите приобщаващи политики, планирането, въвеждането и обширното обучение и поддръжка на всички политики са от съществено значение за успеха на компанията чрез успеха на всеки свой служител.

Бизнесите, които дават приоритет на хибридното приобщаване, могат да създадат сплотена и кооперативна работна култура, която обхваща уникалните таланти на всеки индивид, осигурявайки силно чувство за принадлежност към организацията.