Кариерна подкрепа за хора извън пазара на труда

В съвременния свят, промените в икономиката, технологията и обществото често създават предизвикателства за хората, които се намират извън пазара на труда. Това може да включва безработни лица, хора с увреждания, жени в дълъг отпуск по майчинство, възрастни хора, които се завръщат към работа след дълъг период на безработица, или други социално уязвими групи.

Оказването на подкрепа за тези хора е от решаващо значение, за да се подобри тяхната заетост и жизнен стандарт. В тази статия ще разгледаме важността на кариерната подкрепа за хората извън пазара на труда и някои от ключовите мерки, които могат да бъдат предприети за тяхната успешна (ре)интеграция.

КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ОРИЕНТИРАНЕ

открий своя талант

Първата стъпка към подпомагане на хората извън пазара на труда е предоставянето на кариерно консултиране и ориентиране. Този процес включва помощ за лицата да осъзнаят своите умения, интереси и възможности.

Кариерните консултанти съдействат в съставянето на професионални цели и планове за развитие, които са съобразени с индивидуалните им възможности и желания. Това може да помогне на хората да изградят ясна представа за своите кариерни възможности и да изберат подходящи позициции, за които да кандидатстват, както и обучения за повишаване на уменията си и/или придобиване на нови такива.

Експертизата, която КАТРО България предлага в този процес, не е ориентирана към предлагане на готови решения или правене на прибързани заключения за сметка на нашите клиенти – вместо това ние се ръководим от уменията, знанията и способностите на нашите клиенти.

Благодарение на този подход заедно успяваме да намерим кариерен път и поле за професионално развитие, което среща професионалните и лични цели на нашите клиенти. Подкрепяме младите, завършващи и завършили хора, при навлизането им в професионалния свят, както и заети лица, търсещи кариерна промяна.

В рамките на своите КСО проекти обаче подкрепяме индиректно представители на така широката целева група от хора извън пазара на труда. Така например с проекта Care4Carers подкрепяме т.нар. неформални гледачи (предимно жени), на които поради болнични грижи за болен роднина се налага да напуснат работа.

Тези хора често се оказват извън пазара на труда за неопределен период от време и имат нужда от подкрепа в процеса си на реинтеграция след това. С помощта на своите партньори от 6 други европейски страни създадохме специален Наръчник за консултиране – инструмент, който цели да подпомогне хората, работещи като обучители или (кариерни) консултанти на лица, полагащи/ли непрофесионални болнични грижи в семейството в това да отговорят по-адекватно на нуждите на своите клиенти.

Наръчникът е разработен така, че да бъде приложим и за по-голямата група от дългосрочно безработни лица и може да бъде използван при предоставянето на подкрепа в тяхната реинтеграция на пазара на труда.

Седемте анекса към документа пък съдържат полезни инструменти и допълнителни ресурси за психологическа подкрепа, търсене и кандидатстване за работа, емоционална и ментална подготовка, оценка и валидация на компетентности и др.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

професионално обучение

Предоставянето на достъпно и качествено професионално обучение и образование е от съществено значение за хората извън пазара на труда. Това може да включва програми за придобиване на нови умения или актуализиране на съществуващите, специализирани курсове или обучение на работното място.

Професионалните образователни програми трябва да бъдат адаптирани към нуждите на конкретната целева група и да предоставят практически знания, които могат да бъдат незабавно приложени на пазара на труда.

Един такъв пример е модулната обучителна програма, която разработихме с партноьрите си по проект Care4Carers. Курсът е предназначен за дълготрайно безработни лица и може да бъде ползван, както в група от обучители и консултанти в смесен режим на обучение (онлайн и присъствено), така и самостоятелно от самите обучаеми.

Програмата обхваща 5 интерактивни модула с по няколко раздела на теми като благополучие и възможности за растеж, дигитални умения, кариерно ориентиране, стратегии за търсене на и кандидатстване за работа, анализ на компетенциите и признаване на уменията, придобити в неформална среда.

Курсът е достъпен на български език след безплатна регистрация на онлайн платформата.

СЪЗДАВАНЕ НА ВРЪЗКИ С РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Един от основните аспекти на кариерната подкрепа е създаването на връзки между хората извън пазара на труда и работодателите. Това може да се постигне чрез организиране на кариерни форуми, семинари, стажове и практики.

Задължително е работодателите да бъдат информирани за предимствата от набирането на разнообразни и мотивирани служители и за възможностите за насърчаване на приобщаващи практики на работното място.

През годините от КАТРО сме работили по няколко КСО проекта в подкрепа на кариерното развитие на младежи, заболели от рак в детска и юношеска възраст, на дългосрочно безработни лица с придобити увреждания, както и кариерната интеграция на бежанци и търсещи убежище.

А неотдавна съвместно с Развий се организирахме първия си интерактивен кариерен форум за ученици и студенти, на който те имаха възможността да се докоснат до няколко различни сфери на модерния трудов пазар, чрез различни интерактивни преживявания – повече за него може да научите тук.

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

старт ъп предприемач

За някои хора, особено тези, които са изправени пред предизвикателства в намирането на работа, предприемачеството може да бъде алтернативен път към успешната интеграция на пазара на труда.

Подкрепата за предприемачество може да включва достъп до капитал, бизнес консултиране, обучение за управление на бизнеса и менторство, които да помогнат на бъдещите предприемачи да стартират и управляват своя бизнес.

Още преди години от КАТРО стартирахме проект, с който имахме за цел да повишим предприемаческата култура сред обучители и обучаеми в институциите за ПОО и курсовете за повишаване на капацитета на търсещите работа на пазара на труда и създадохме специално Ръководство за онлайн инструментариум по предпримачество.

В момента работим по друг КСО проект, с който целим насърчаване на предприемачеството сред по-възрастните хора (50+) на пазара на труда и подобряване на кариерното консултиране за тази целева група в контекста на продължаващото професионално образование и обучение (ПОО).

Със своите европейски партньори създадохме интерактивен курс по предприемачество в напреднала възраст, достъпен онлайн, който е подходящ за самообучение и директно ползване от самата целева група.

Предизвикателствата на пазара на труда изискват от работодателите да проявят гъвкавост, за да достигнат до най-добрите таланти. Както работодателите, така и търсещите работа трябва да проявят тази гъвкавост, да проявят смелост и креативност в намиране на техния начин за реинтеграция на пазара на труда, когато са изпаднали от него.

Пътят е предизвикателен, а резултатът – удовлетворяващ. Ние от КАТРО може да бъдем ваш доверен партньор по този път. Повече информация как, може да получите на кариерната ни страница.