Управление на иновациите в Европа

от | апр. 1, 2024 | Европейски проекти

Пандемията промени значително начина ни на живот и работа. Нейното въздействие също така показа спешната ни нужда от по-иновативни системи за управление и прагматични подходи, които могат бързо да се адаптират към новите условия. без това да компрометира бизнес целите и стратегиите. За да се справят с този проблем, много организации (стартъпи, малки и средни предприятия – МСП, доставчици на професионално образование и обучение – ПОО) следва да усъвършенстват своите управленски подходи, за да отговарят на нуждите на пазара и на непрекъснато променящите се условия и за да бъдат в крак с ускорените процеси на съвременната икономика.

Този вид повишаване на квалификацията може да се постигне чрез приемането на новия стандарт ISO56000 за управление на иновациите, който представлява цялостен управленски подход, подходящ за подобни условия на ускорени промени. Чрез повишаване на капацитета на служителите в организациите по отношение на управлението на иновациите и придружаващите ги инструменти, те ще подобрят своите управленски практики и ще възприемат по-иновативни подходи, ориентирани към решения, които подпомагат настоящите и бъдещите нужди на пазара на труда. Възприемането на иновативни подходи също така ще им помогне да направят процедурни и организационни промени в своите структури и практики и да ги адаптират към новите хоризонти чрез прилагане на иновативни процеси.

ЗА ПРОЕКТА INNOVATE

Ето защо от КАТРО България се включихме в проекта INNOVATE, който насочва фокуса към разглеждане и популяризиране на новия стандарт ISO56000 за управление на иновациите, за да осигури капацитет на организациите за прилагането му и свързаните с него процеси. Поставяме си три амбициозни цели:

 1. Да създадем връзка между компаниите и иновациите, като повишим качеството и устойчивостта на сектора на професионалните обучения;
 2. Да подсилим компаниите с иновативни процеси, пригодени за по-ефективно посрещане на пазарните изисквания;
 3. Да трансформираме управленските практики в организациите в посока възприемане на иновативни процеси, подкрепени от дигиталните технологии.

Ще ги изпълним като в рамките на проекта разработим:

 • Основополагащ документ, базиран на проучване в 7 европейски държави
 • Практически наръчник с насоки за организациите
 • Обучение за повишаване на капацитета в три различни формата.

Партньорството се състои от 7 европейски организации с различна експертиза и опит в различни контексти под ръководството на Австрийската компания die Berater:  CARDET от Кипър, Business College Helsinki от Финландия, CSES (Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm) от Швеция, Orange Hill от Полша, Syncnify от Франция и ние от CATRO Bulgaria. Чрез INNOVATE искаме да помогнем на организациите да се ориентират в и управляват ефективно ускорените темпове на промяна, като не просто оцеляват на пазара, а процъфтяват чрез възприемане на иновативни практики и подходи.

ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В EВРОПА 

Първата стъпка – Проучването за управление на иновациите – е вече факт. Проучването, което проведохме, на динамиката на управлението на иновациите в Австрия, Финландия, Швеция, България, Полша, Франция и Кипър предлага интересен поглед към това как всяка страна се ориентира в сложността на иновациите в своите граници. Благодарение на националните проучвания, представяме различните възможности и препятствия, свързани с иновациите, с които се сблъсква всяка страна, като разкрива сложното взаимодействие между икономическия контекст на всяка държава, регулаторните политики и обществената оценка на иновациите.

Като цяло, при разглеждането на картината на иновациите в седемте страни става ясно, че има няколко ключови фактора, които са решаващи за развитието на иновациите в тези различни страни.

На първо място сред тях е съществената роля, която образованието играе в създаването на среда, благоприятстваща иновативното мислене и решаването на проблеми.

Също толкова важно е влиянието на правителствените политики и механизмите за подкрепа, които улесняват внедряването на иновации. Това показва как ангажираността на публичния сектор може да окаже значително въздействие върху иновационната продукция на дадена страна. Необходимостта от сътрудничество между различните сектори, включително академичните среди, промишлеността и правителството, се очертава като основен компонент, подчертавайки мултидисциплинарния характер на успешните иновационни екосистеми.

Успоредно с това историческият и културният контекст на всяка страна също оказват съществено влияние върху съответните им стратегии за иновации, което води до голямо разнообразие от подходи. Например, някои страни приоритизират използването на технологични постижения като основен елемент на своите усилия за иновации, възползвайки се от своите напреднали научноизследователски сектори. За разлика от тях, други се съсредоточат върху преодоляването на обществените предизвикателства чрез иновативни решения, отразяващи ангажимента за социално благосъстояние и устойчивост. Някои държави се намират в процес на икономически трансформации, които изискват иновативни подходи за осигуряване на устойчивост и конкурентно предимство на световния пазар.

Това разнообразие във фокуса на вниманието – независимо дали става въпрос за образователни реформи, технологични постижения, културни промени или политически рамки – показва многостранните подходи, възприети от тези държави, за да поставят иновациите в центъра на програмите си за развитие.

7

Повече за нашите открития и заключения относно използваните практики за управление на иновациите в Европа, кои са основните умения, които определят иновациите, кои са настоящите дефицити там, преглед на интересни добри практики и успешни истории от всяка държава, както и още любопитна информация по темата ще откриете в Обобщеното проучване за управление на иновациите.

think outside of the box

КАК ДА ОПРЕДЕЛИТЕ ВИЕ КЪДЕ СЕ НАМИРАТЕ В ОБЩАТА КАРТИНА НА ИНОВАЦИИТЕ? 

Приканваме Ви да се запознаете с нашето проучване и да се възползвате от придружаващия го Въпросник за самооценка на иновационния мениджмънт в организациите. На база проведеното изследване и констатациите, съдържащи се в него, създадохме този инструмент, за да предоставим на широк набор от организации стратегическа рамка за самооценка на прилаганите практики за управление на иновациите.

Въпросникът е структуриран около няколко ключови опорни точки, които са от особена важност за насърчаването на стабилна иновационна култура:

 1. Разпределение на ресурсите
 2. Организационна структура и култура
 3. Стратегически цели и пазарна позиция
 4. Персонализация и мащабируемост
 5. Цифрова трансформация и глобализация
 6. Обучение и адаптация

Въпросникът е разработен така, че да улесни процеса на рефлективна оценка и предлага поредица от въпроси, които задълбaват в критичните области на управлението на иновациите. От Вас се изисква да оцените количествено практиките в своята организация по цифрова скала, което позволява структурирана оценка и определяне както на силните страни, така и на областите за подобрение.

По този начин процесът не цели просто точкуване, а да започне вътрешен диалог за това къде се намира Вашата организация и къде се стреми да бъде в пейзажа на иновациите. Това може да е една добра първа стъпка към пълното реализиране на иновационния потенциал на Вашата организация, като се явява отправна точка за трансформационен растеж и устойчив успех в сферата на управлението на иновациите.

Какво чакате още? Нека видим колко са иноваторите сред нас и на какъв етап по пътя към иновациите се намират те!

Erasmus logo - BG

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.