Програма за подкрепа на служителите „Нови перспективи“


Водени от мисията си да подпомагаме личностното и организационното развитие на хората в организациите, екипът на КАТРО България разработи за своите клиенти нова програма за подкрепа на служителите в допълнение към обученията, коучинга и организационното консултиране. Услугата е известна в световен мащаб като EAP – Employee Assistance Programmе.

ЕAP е услуга, която:

  • предлага психологическа подкрепа за СЛУЖИТЕЛИТЕ и техните семейства
  • се заплаща от РАБОТОДАТЕЛЯ
  • работи за подобряване на атмосферата в ОРГАНИЗАЦИЯТА и подпомагане на успеха ѝ


Програмата включва разнообразни мерки за психологическо консултиране и емоционална подкрепа за служителите и членовете на техните семейства с цел преодоляване на лични трудности, служебни проблеми, както и за личностно развитие. Това могат да са индивидуални срещи за психологическо консултиране, групови интервенции, интерактивни уебинари, както и медиаторски услуги. Психологическата грижа за служителите се превръща в неизменна част от социалния пакет на всяка социално отговорна компания, която допълва грижата за физическото здраве и подсилва цялостното благополучие, вътрешен баланс и удовлетвореност на служителите!

Използването на ЕAP програма:

повишава мотивацията, удовлетвореността и продуктивността на служителите и им позволява да развият по-добри отношения в организацията, което има цялостен положителен ефект върху работния процес

позволява на служителите да работят за своето лично благополучие (при запазване на конфиденциалност)

помага им да получават бърза и ефикасна подкрепа за изграждане на психична устойчивост (от специалисти от различни области на психологическото и организационното консултиране)

обучава ги да усвоят начини за справяне със стреса и тревожността и да върнат усещането си за контрол

създава чувство за общност в компанията и подобрява организационния климат

Какво включва нашата EAP Програма?

Индивидуални срещи

Индивидуалните срещи са предназначени за оказване на психологическа подкрепа, съответстваща на нуждите на служителите, при гарантирана поверителност и анонимност. Специалистите на КАТРО имат опит в различни психологически направления, включително психодинамична парадигма, психодрама, гещалт терапия, позитивна психотерапия, екзистенциално психологично консултиране, транзакционен анализ, НЛП, коучинг.

Групови срещи

Програмата включва до 3 срещи за групова организационна и психологическа помощ, в зависимост от наскоро възникнали или по-отдавнашни проблеми, възпрепятстващи работния процес. Тези срещи могат да се осъществят присъствено или онлайн. Срещите включват разнообразни области на психологическа работа, включително:

  • междуличностни конфликти и проблеми във взаимоотношенията между служителите
  • кризисна интервенция в организацията при форсмажорни обстоятелства
  • подобряване на личния и/или организационния живот


Уебинари

Програмата за подпомагане на персонала включва интерактивни уебинари на теми, съобразени с актуални предизвикателства. Съществува възможност да се адаптират акценти в съдържанието. Интерактивността на уебинарите е гарантирана чрез различни методи за ангажиране на участниците като въпроси за саморефлексия, работа в малки групи, дискусия и др. Примери за теми, включвани в програмата:

  • Справяне със стреса, тревожността и «прегарянето» по време на криза
  • Как да запазим устойчивостта си като лидери в условията на криза
  • Промяната – прекосявайки прага на неизвестното
  • Надежда и ориентация в условия на кризи


Медиация

В програмата влизат и съобразен с нуждите на компанията брой срещи за медиаторски (посреднически) услуги, при разрешаване на спорове и затруднена организационна комуникация.


Оценка на ефективността

Тъй като значителна част от мерките, обхванати в програмата, представляват чувствителна лична информация и не могат да бъдат споделяни с трети лица, на участващите компании се предоставят обобщени доклади, включващи общия брой участници в уебинарите и проведени консултации, както и обобщен анализ на темите, засегнати в индивидуалните консултации, позволяващ да се идентифицира характерът на проблематиката, която причинява най-голям стрес и дискомфорт на служителите.


Форми на имплементиране

Съществуват гъвкави начини за заплащане на програмата – както стандартен, под формата на годишен абонамент за всички служители, така и краткосрочен тримесечен, позволяващ тестването на част от предоставяните услуги.