Климатично образование за възрастни

Проектът „Climate Box” цели да засили осведомеността относно климата сред хората в неравностойно положение, като им предостави прости, увлекателни и лесни за разбиране учебни материали. За да се уверят, че материалите, разработени по проекта отговарят най-добре на образователните потребности на целевата група, партньорите изготвиха доклад, в който анализираха съществуващите подходи към климатичното образование чрез комбинация от анализ и интервюта с образователни и социални специалисти.

Изменението в климата се признава за важен проблем във всички страни партньори. Предприемат се политически действия за адаптиране на икономиките и промяна на поведението на гражданите по начин, който е по-малко вреден за околната среда. Въпреки това, състоянието на защитата на климата е далеч от задоволителното ниво във всички страни, защото действията по опазването му са а) частични, а не систематични и б) незавършени. Някои от основните оставащи предизвикателства включват широкото използване на изкопаеми горива, високите нива на лично потребление, нарастващите количества отпадъци и замърсяването на въздуха. Още по-проблематично е, че има значителни части от обществото, които не подкрепят политики, насочени към опазване на околната среда.

И все пак, във всички страни партньори съществува явно единодушие, че темите за климата са важни и трябва да се работи по тях. Има многобройни активистки групи, които организират редовни информационни и застъпнически кампании. Тези кампании нерядко са в центъра на общественото внимание и все по-често достигат до  политиците. Множество налични информационни ресурси обучават обществеността за важността на темите за климата.

Абстрактното признаване на климата като важен, обаче, не означава, че то непременно се превръща в конкретни действия при повечето граждани. Също така, съществуват и забележими разлики между социалните слоеве – по-младите, по-образованите и по-богатите показват много по-високо ниво на загриженост за околната среда. От друга страна, по-възрастнитепо-слабо образованите и по-бедните граждани имат различен вид приоритети, независимо дали става въпрос за ежедневни проблеми или ниско ниво на доверие в публичните власти.

Образованието е признато за важна част от решението, тъй като първо трябва да се осъществи промяна в нагласите, за да може някога да се очаква реализация на амбициозните цели, заложени в политическите стратегии. Страните партньори са приели стратегически документи, които включват тези теми в съществуващите учебни програми. В много случаи, обаче, образователни стандарти липсват или са непълни, което води до разнообразни предложения от различно и, понякога, съмнително естество. Висшите учебни заведения предлагат голямо разнообразие от качествени курсове по климатични теми, но тяхната целева група е ограничена по обхват до хора, които вече имат значителен опит.

Широката общественост, за разлика от учениците и студентите, разполага с относително малко образователни ресурси. Това не означава, че информационните ресурси са недостатъчни, но това, което най-вече липсва в областта на образованието за възрастни, са структурирани курсове, следващи ясна методология и учебни програми. Това се отразява на най-вероятните потребители на Climate Box – възрастните, особено тези в социално-икономически неравностойно положение, които са включени в програми за учене през целия живот и/или професионално образование.

Между страните партньори има консенсус, че възрастните в неравностойно положение са загрижени за проблемите, с които се сблъскват в ежедневието си и в най-добрия случай споделят едно общо разбиране, че опазването на климата е важна тема. Те трябва да бъдат информирани относно начините, по които биха могли да въздействат върху проблема и за това, че темата не е извън техния обхват на действие. Фокусирането върху прости, достъпни действия и непосредствените им осезаеми ползи може да бъде ефективен начин за противодействие срещу предизвикателствата на установения мироглед и трудните за разсейване предразсъдъци.

За да улеснят предоставянето на образователни предложения на възрастни в неравностойно положение, партньорите са събраха най-подходящите теми, които биха ги заинтересували, набор от ефективни методологии за образование на възрастни, особено в онлайн среда, примери за ефективно лично поведение, както и колекция от вече налични, качествени образователни ресурси. Тези ресурси могат да бъдат намерени на страниците на доклада.

Проектът Climate Box е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Съдържанието на този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.