Невромногообразието на работното място като всеобщо европейско предизвикателство

КАТРО има прекрасната възможност да бъде партньор в още един нов проект oт ключово значение – Neurodiveristy at Work (N@W). Проектът си поставя за цел да намери нов подход към въпросите на невромногообразието, разглеждайки го като бързо развиваща се подкатегория на организационно многообразие и интеграция, която се стреми да обхване и максимизира талантите на хора, които мислят различно във връзка с дислексия, аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), диспраксия, и други специфични обучителни предизвикателства (SLD), и като напълно нов подход в европейските малки и средни предприятия (МСП) и микропредприятия.

Липсата на данни, информация и осведоменост за присъствието и/или работата на служителите с предизвикателства в по-малките компании, липсата на специфично законодателство относно SLD в областта на заетостта, възприемането на SLD като увреждане и нарастващо неравенство в МСП поради пандемията от COVID-19 ни показват, че вниманието към невромногообразието на работното място е общоевропейско предизвикателство.

В основата на една толкова значима тема седи промяна на парадигмата.

Необходимата културна промяна цели чрез преминаване от специфични потребности и различия към познаване, обучение и приближаване до перспективите на невромногообразието да достигне до „промяна на парадигмата“. Това би могло да допринесе за благосъстоянието на служителите със специфични предизвикателства, но също така да покаже, че многоообразието, и по- конкретно приобщаващите практики, насочени към невромногообразието могат да донесат реална добавена стойност за бизнеса по отношение на конкурентоспособността.

Най-същественото, което практиката показва е, че когато невромногообразието е обяснено и разбрано, когато се насърчи положително отношение към него, тогава се създават необходимите условия за подкрепа на хората с предизвикателства. Важно е да има разбиране на темата и актуализиране на данните и статистиките, които отрязяват:

• доколко бизнесът може да предостави пълноценна и благоприятна среда за служителите, които срещат определени предизвикателства;

• доколко методите които използват са ефективни и актуални;

• доколко са налични условията, при които служителите могат да разгърнат талантите си и да ги развиват дългосрочно;

• доколко техните уникални таланти са разпознати и насочени към развиване на бизнеса.

В този контекст проектът N@W си поставя следните цели:

• повишаване на осведомеността и повишаване на знанията сред МСП и предприемачите микрокомпаниите, мениджърите по човешки ресурси, лидерите на компании и съответните заинтересовани страни относно невромногообразието като ключов актив в съвременния бизнес;

• насърчаване на редовно събиране на данни за невромногообразието на работното място, особено в МСП, следвайки приобщаващите подходи, които вече се прилагат в училищното образование относно SLD;

• снабдяване на бизнес лидерите и служителите с подходящ набор от компетенции, стратегии и инструменти за въвеждане и практикуване на невромногообразието на работното място, с цел предотвратяване на дискриминацията и гарантиране на благосъстоянието на служителите, както и ползи за организациите.

Темата е много значима за КАТРО и с огромно вълнение се посвещаваме на откриването на добрите практики, работещите модели и успешните истории, които показват как и хората с предизвикателства, и бизнесът разцъфтяват заедно и достигат високи нива в професионалния си път и развитие.

Проектът Neurodiversity at Work (N@W) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Съдържанието на този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.