Нуждите на българския пазар на труда като ключ към заетостта на бежанците

КАТРО България има дълъг опит в осъществяването на висококачествени социално отговорни проекти, които помагат на различни групи в неравностойно положение. В хода на един от тези проекти – REST (Refugee Employment Support and Training – Подкрепа и обучение за заетостта на бежанците), КАТРО си сътрудничи с ВКБООН, за да развие капацитета на компании и организации, които са готови да наемат служители от мигрантски произход. Впечатлени от ефективността на съвместната работа, от ВКБООН избраха КАТРО да осъществят тяхното Годишно изследване на състоянието на пазара на труда в България и потенциала за заетост на бежанци за 2018 г. Като квалифицирани специалисти по човешки ресурси, представителите на екипа на КАТРО бяха в състояние да разгледат последните тенденции на пазара на труда. Опитът от близка работа с бежанци позволи изследването да бъде проведено през призмата на техните нужди и потенциал.

От една страна, изследването разгледа и анализира наличните ресурси като политически стратегии, статии, доклади и статистика за социо-икономическата, демографска и пазарна ситуация. От друга, събрахме обратна връзка и мнения от ключови страни по въпроса. В изследването взеха участие 14 институции, включващи държавни структури, обединения на бизнеса и изследователски центрове, и 15 компании, представляващи динамично развиващи се сектори на икономиката.

Изследването показа, че дефицитът на умения и тяхното несъответствие на нуждите представляват препятствие за по-нататъшния ръст на бизнеса и могат да предотвратят бъдещи инвестиции. На този фон възниква потенциалната възможност за заетост на бежанци, която да подкрепи и бежанците, и работодателите в усилията им за устойчива заетост. Това би имало благоприятен ефект като за по-нататъшния ръст на бизнеса, така и за успешната интеграция на получилите международна закрила в България.

На основата на изводите от изследването, докладът завършва с 19 конкретни препоръки, насочени към съответните заинтересовани страни. Тази препоръки включват достъпни мерки в области като улесняване на достъпа до пазара на труда, оценка на уменията и устойчива интеграция на пазара на труда.

Ако искате да разберете повече, може да се обърнете към нас, за да получите пълния текст на доклада на български или английски език ТУК.