Управление на креативността и иновациите за бъдещето

В проекта CIM екипът на CATRO целеше да подкрепи управлението на креативността и иновациите на бъдещите служители. Веднага след обучение в Палермо, нашата група обучители се зае да открие как най-добре може да адаптира предимствата на методологията на дизайн мисленето (Design thinking) към университетските студенти. Екипът ни се състоеше от двама обучители, един докторант, преподаващ в Стопанския факултeт (СФ) на Софийския университет, и представител на неправителствена организация. Различният ни опит се оказа ценен, тъй като всеки имаше с какво да допринесе за усилията на екипа.

В усилията ни да достигнем до студентите намерихме партньор в лицето на ръководството на факултета и на Кариерния център към факултета. Заедно се заехме да идентифицираме най-добрата среда за развитие компетенциите по креативност и иновации на студентите. Първоначално се насочихме към тези от тях, които преминават стаж в компании. Решихме обаче, че тези стажове не са най-подходящата среда за иновации, тъй като те обикновено включват научаване на много за основите на функционирането на компанията.

Вместо това избрахме да се съсредоточим върху студенти, които посещават курс по Бизнес проекти в международна среда. Като част от курса тези студенти преминават стаж в Кариерния център на СФ, където изпълняват различни задачи, включително организиране на Кариерен форум във факултета. Студентите бяха общо 16, разделени в четири екипа, всеки с различен набор от отговорности. Един от нас стана ментор на всеки екип.

Поради COVID-19 университетът прехвърли всички свои дейности онлайн, като и това се случи и с нашия проект. Вместо откриваща сесия на живо, направихме видео лекция, последвана от няколко презентации, които бяха качени в университетския Moodle. Най-накрая се срещнахме със студентите в съвместна Zoom сесия, където бяхме представени от преподавателите и обсъдихме очакванията им.

Всеки екип организира работата си самостоятелно. Някои предпочитаха да се придържат към Zoom, докато други избраха различни платформи. Някои използваха по-усъвършенствани инструменти за съвместна онлайн работа, докато други предпочитаха един човек прави записки в споделен файл. Всички екипи структурираха работния си процес по един и същи начин – първо, всеки член на екипа дефинира своите лични очаквания, след това всички се опитаха съвместно да определят проблема, който се опитват да решат.

За целта те дефинираха кои са техните целеви потребители, какви са техните нужди, както и чувства и мисли. Използвайки тези прозрения, екипите се върнаха към първоначалното си предизвикателство и го предефинираха. След това те самостоятелно извършиха допълнително проучване на нуждите на потребителите и наличните предложения, които им отговарят. На следваща среща бяха дефинирани и оценени идеи и създаден план за действие.

Онлайн работата имаше свои предизвикателства. Много от студентите не искаха да покажат лицата си и първоначално не всички бяха активни. Когато работата се премести в малки групи и менторите станаха по-познати, участието стана активно и групата започна да генерира нови идеи.

Екипът Кариерен форум трябваше да подготви скици за разпределението и цените на щандовете на фирмите в СФ в деня на Кариерния форум; плакат, съдържащ основна информация за форума, включително ползите за студентите; листовки с разпределението на компании за улеснение на студентите и постигане на по-голяма публичност на форума; както и да помогне с организирането на самия форум. Екип Комуникация се фокусира върху създаването на съдържание в две посоки: провокиране на интереса на студентите и доказване на ползите от кариерния форум.  

Екип Съдържание имашe за цел да създаде визуално съдържание за повишаване на осведомеността за събитието. Те искаха да създадат по-професионален вид на Кариерния форум, който да изгради доверие у компаниите и студенти, включително чрез анимиран видеоклип за социални мрежи, показващ ползите за студентите. Екип Event Masters  се фокусира върху създаването на страница в Instagram, и постепенното набиране на последователи чрез редовно създаване на ново и интересно съдържание и стимулиране на активността им.

След съвместните семинари екипите започнаха своята работа самостоятелно – тези, които бяха определили задачи с онлайн фокус, успяха да стигнат по-далеч, докато Кариерният форум лице в лице трябваше да се отложи. В края на годината студентите направиха саморефлексия върху това как техните компетенции са се променили в хода на дейностите. Оказа се, че много от тях първоначално са имали значителни затруднения да структурират работата си, да координират работата си с екипа си, както и да общуват с други екипи и външни участници.  Във всички тези области мнозинството от тях показаха значително подобрение и повечето участници установиха, че опитът стимулира личния и професионалния им растеж.

Някои от препоръките, отправени от студентите, бяха включени в следващото изпълнение на програмата, която включваше повече от 35 студенти. С много повече участници се оказа възможно да се разшири обхватът на дейностите, които включиха много повече аспекти на живота във факултета.

Проектът Creativity and Innovation for the Future (CIM) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Съдържанието на този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.