Как да визуализирате своя учебен прогрес със сертификат LEVEL5?

A. НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ: ГОЛЯМАТА КАРТИНА

В контекста на глобализиращия се свят и неограничения достъп до информационни ресурси и социални медии, днес ние сме част от един непрекъснат процес на взаимодействие, учене и преживяване. Придобиването на нови умения и компетенции по неформален начин в днешно време е свързано не само с динамиката на икономическите и социо-политически промени, но и със самото развитие на човешкия потенциал. Ученето през целия живот е основен фактор за успех, помага ни да се адаптираме към промените и да придобием компетенции, необходими за приспособяване към новата среда. Ето защо основна стратегическа цел на Европейската комисия е „Реализиране на европейско пространство за учение през целия живот“ (2001 г.) чрез подобряване на знанията, уменията и компетенциите от лична, гражданска, социална и / или свързана със заетостта гледна точка.

Това определение се подкрепя и от академична гледна точка. Според Hasselhorn and Gold (2009) обучението е процес на възприемане и разбиране, който води до промени в поведението на обучаемия през целия му живот. Следвайки принципите на конструктивистката теория, това се постига чрез задълбочаване в контекста – чрез опит (A.Scheer, C.Noweski, C.Meinel, 2012). Тези твърдения водят до заключението, че ученето през целия живот се случва навсякъде около нас и следва подход, основан на компетентности.

Бързите и персонализирани обучаващи подходи ще са от все по-голяма необходимост в бъдеще. Те ще ориентирани към конкретни действия и умения, необходими за практиката и няма да са толкова свързани с учебни програми и статични длъжностни характеристики.

Поради тази причина европейските експерти в областта на научните изследвания и практиката от 2005г. насам разработват LEVEL5®. Това е система, проектирана да планира и предоставя „компетентностно-ориентирано обучение“ (COL) в практически, неформален контекст и да утвърждава и визуализира развитието на компетенциите в него.

В европейския проект IMPACT се насърчава „нов начин на компетентностно-ориентирано обучение“ чрез отворени образователни ресурси и богато отворено обучение. В допълнение, IMPACT насърчава затвърждаването на знанията, уменията и нагласите като иновативен елемент на компетентностно-ориентирано обучение. Идеята е да осъзнавате своя напредък в обучението.

B. ВАЛИДАЦИЯ: ВАШЕТО СРЕДСТВО

Системата LEVEL5® е специално разработена, за да оценява личното, социално и организационно развитие на компетентности в неформални условия на учение. Тя се основава на триизмерен подход за валидация на резултатите от учението по отношение на познаванията, дейностите и емоцииите – така нареченият LEVEL5 cube.

LEVEL5® CUBE

LEVEL5 се основава на триизмерен модел; представя знанията, уменията и нагласите в динамична 5-степенна система.

Той е подходящ както за създаване, така и за оценка на компетентностно-ориентирано учене.

C. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА ОЦЕНЯВАНЕТО С LEVEL5®

От 2008 г. насам LEVEL5® е използван в повече от 100 учебни проекта с над от 1.000 учащи в множество разообразни контексти и различни европейски страни. Всички проекти показват, че ученето стават много по-ефективно, когато се използва компетентностно-ориентирано обучение и валидация, защото:

 

  • Развитието на компетенции на различни нива може да бъде оценено и визуализирано по лесно разбираем начин.
  • Подходът LEVEL5® увеличава вероятността за превръщане на научения материал по време на обучения в практика.
  • Подходът позволява цялостно адаптиране към определена учебна програма и организационния контекст на обучаващите се.
  • Ученето се насочва към компетенциите и се свързва с реално поведение, което може да се наблюдава.
  • Някои обучаващи се осъзнават за първи път колко са компетентни в действителност.

КАТРО България е официалният представител на LEVEL5® в България

Екипът на КАТРО е преминал през международно обучение, за да Ви помогне да получите всички ползи от валидацията. Може да разчитане на нашата експертна поддръжка за:

 

  • Анализ на Вашата компетентностна рамка
  • Обучение на вашите ЧР експерти за структурирано наблюдение на поведения и тяхната валидиация
  • Обучение на Вашите служители за самооценка и партньорска оценка
  • Цялостна консултация за най-доброто прилагане на валидацията в организационните процеси (последващи обучения, обсъждания за управление на представянето, повишения, кариерно консултиране, преквалификация и др.)

Защото. . .

 

„Да познаваш себе си е началото на всяка мъдрост“ – Аристотел


Използвана литература:

European Launch Conference for the Lifelong Learning Programme (2001). Информацията е получена от: www.bmbf.de/en/lebenslangeslernen.php

Hasselhorn, M. and Gold, A. (2009). Educational Psychology: successful learning and teaching. Kohlhammer.

Scheer, A., Noweski, C. and Meinel, C. (2012). Transforming constructivist learning into action: Design thinking in education. Design and Technology Education: An International Journal, 17(3).

Проект IMPACT, фокусиран върху системата LEVEL5: www.impact-eu.net

Автор: Диана Недкова, Консултант в КАТРО България